Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 09 2015

7894 6598
Reposted fromhikarii hikarii viaalicexxx alicexxx
creepaeirdo
Samotność to jest wtedy, kiedy każdy tramwaj jest dobry
— zasłyszane
Reposted frommoralna moralna viafrieda9293 frieda9293
creepaeirdo
8045 4434
Feel like this
Reposted fromaletodelio aletodelio viapesymista pesymista
creepaeirdo
3000 0b63 500
friend
Reposted frommoralna moralna viaiamdreamer iamdreamer
creepaeirdo
Jeśli moja nieobecność nie zmienia niczego w Twoim życiu, to moja obecność w nim też nie ma już żadnej wartości.
Reposted fromshowmeheaven showmeheaven viatete-a-tete tete-a-tete
creepaeirdo
Najlepszą rzeczą jaka może być to internet. Tylko tam mozesz napisać "hahaha" stwarzając pozory radości kiedy tak na prawdę ryczysz z rozpaczy. 
Reposted frombaccha baccha
creepaeirdo
9667 2d8e
Reposted fromvampire-diaries vampire-diaries viaznikajac znikajac
6394 2f22 500
creepaeirdo
(...) - jak można tak żyć? Nie można. Toteż ledwo żyję.
— Jerzy Pilch

June 01 2015

creepaeirdo
niech to 'kiedyś' już nadejdzie. 
Reposted fromlittle-things little-things viaxannabelle xannabelle
creepaeirdo
1977 8da2
Reposted fromrol rol viaxannabelle xannabelle
5361 7d56
Reposted fromnosmile nosmile viaRavyna Ravyna
5363 e1da 500
Reposted fromsirchamallow sirchamallow viaRavyna Ravyna
creepaeirdo

You'd be so nice to come home to
You'd be so nice by the fire
While the breeze on high, sang a lullaby
You'd be all my heart could desire

Under stars chilled by the winter
Under an August moon shining above
You'd be so nice, you'd be paradise
To come home to and love

Under stars chilled by the winter
Under an August moon burning above
You'd be so nice, you'd be paradise
To come home to and love

— Julie London

May 19 2015

creepaeirdo
Mężczyźni nie mają pojęcia, co się może zdarzyć. Są szczęśliwi. Kobiety natomiast zdają sobie sprawę ze wszystkich zagrożeń. Wiecznie się martwią.
— Anne Rice
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaRybciaaa Rybciaaa
0235 8a02 500
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viaznikajac znikajac

May 06 2015

creepaeirdo
7254 f2f6 500
Reposted frommisssomething misssomething viaxannabelle xannabelle
creepaeirdo
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl